Oponowicz Modzelewski Pracownia Projektowa
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
kontakt: 85 30 70 535; biuro@oponowicz.pl

Polityka prywatności

Niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, stanowiska służbowego, adresu e-mail (dalej jako: dane osobowe) jest Oponowicz, Modzelewski Pracownia Projektowa sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Aleja Konstytucji 3 Maja 22 lok. 81, 15-776 Białystok, (dalej jako ADO). Jeżeli nie podał/a Pani/Pan swoich danych osobowych bezpośrednio ADO, Pan/Pani dane osobowe zostały przekazane ADO przez podmiot, w imieniu, którego Pan/Pani działa (dalej jako: Podmiot przekazujący).
2. ADO umożliwia kontakt za pomocą telefonu: 85 30 70 535, drogą pocztową na adres: Aleja Konstytucji 3 Maja 22 lok. 81, 15-776 Białystok.
3. Pani/Pana Dane osobowe będą/mogą być przetwarzane:
a) w celu wykonania umowy zawartej przez Podmiot przekazujący z ADO (dalej jako: Umowa), co stanowi uzasadniony interes ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b, f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO);
b) w celu spełnienia przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości (jeżeli dane osobowe zostały podane przez Podmiot przekazujący w Umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi;
c) w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym kontaktuje się Pan/Pani z ADO w związku z realizacją Umowy oraz po zakończeniu tego okresu:
a) przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej (jeżeli dane osobowe zostały podane przez Podmiot przekazujący w Umowie) – w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na ADO,
b) przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa – w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
8. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
10. Jeżeli podała/podał Pani/Pan dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez ADO Umowy na rzecz Podmiotu przekazującego. W przypadku niepodania danych realizacja Umowy może być utrudniona.
11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania.
Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu: Z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.